Momente speciale cu BEKO

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Momente speciale cu Beko”
Perioada campaniei: 15 aprilie 2013 - 31 mai 2013


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale „Momente speciale cu Beko“ este S.C. ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, Str. 13 Decembrie, nr. 210, Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/253/1991, cod unic de inregistrare RO933930, reprezentata legal prin Director General Monica Iavorschi. Campania se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta participantii.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. („Regulamentul”)

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei, prin intermediul website-ului www.beko-InnovaChef.ro/concurs.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfasoara in perioada 15 aprilie 2013 – 31 mai 2013 (inclusiv). In cazul in care, in data de 30 aprilie 2013 (ora 23:59:00), Organizatorul constata ca nu exista cel putin o inscriere valida, campania promotionala se anuleaza in data respectiva. In aceasta situatie anularea campaniei se va realiza automat fara a fi obligatorie anuntarea suplimentara a participantilor. Acest lucru va fi anuntat pe websitul campaniei incepand cu data anularii.
Campania publicitara va putea fi anulata in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta de peste 18 ani si cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la această promoţie angajaţii Organizatorului si ai companiilor colaboratoare la aceasta campanie , respectiv S.C. 4 Work International S.R.L., S.C. Websource S.R.L., Direct Call Center, precum şi rudele de gradul I ale acestora si sotul/sotia. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza, acesta urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie prin mijloacele de comunicare puse la dispozitia Organizatorului in momentul inscrierii pe site: adresa de email si telefon.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a participa la aceasta promotie, concurentii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
1) Sa aiba domiciliul stabil in Romania;
2) Sa aiba 18 ani impliniti la data tragerii la sorti – 3 iunie 2013;
3) Sa se inscrie valid in campanie , prin furnizarea urmatoarelor informatii:
- incarcarea pe website-ul www.beko-InnovaChef.ro/concurs a unei fotografii cu dimensiunea de maxim 2 Mb, cu concurentul si familia sa la o masa festiva, aniversand un moment special in familie, descrierea evenimentului in maxim 300 de caractere si acordarea unui titlu de maxim 50 de caractere;
completarea datelor cu caracter personal: nume, prenume, localitatea si judetul de domiciliu, varsta, numar telefon, adresa e-mail; 4) Un concurent se poate inscrie o singura data in campania promotionala, cu o singura fotografie.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDITATE Pentru ca o inscriere a unui participant la campanie sa fie considerata valida, acesta trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile de la Sectiunea 5.
Organizatorul va invalida acele inscrieri care contin in descrierea evenimentului (momentul special prezentat in fotografie), expresii jignitoare, obscene, vulgare, injurioase sau umilitoare ori care conduc la lezarea imaginii, demnitatii, vietii intime, familiale ori private a oricarei persoane.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(i) Inscrierile efectuate ulterior perioadei de desfasurare a campaniei promotionale “Momente speciale cu Beko”
(ii) Inscrierile care nu indeplinesc conditiile prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI

Premiile oferite in cadrul acestei promotii sunt :

Premiul 1 – 1 Cuptor Beko InnovaChef – model OIM 25901X, 1 Plita Beko cu inductie – model HII 64400AT, 1 Hota Beko cu sticla decorativa – model CWB 6600X – valoarea totala a premiului este de 4.200 RON

Premiul 2 – Cina romantica oferita de Beko – Servicii de catering la domiciuliul clientului sau virarea sumei in contul castigatorului – valoarea totala a premiului este de 300 RON

Premiul 3 – Cina romantica oferita de Beko – Servicii de catering la domiciuliul clientului sau virarea sumei in contul castigatorului – valoarea totala a premiului este de 300 RON

Premiul 4 – Cina romantica oferita de Beko – Servicii de catering la domiciuliul clientului sau virarea sumei in contul castigatorului – valoarea totala a premiului este de 300 RON

Valoarea totala a premiilor este de 5.100 Ron.

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI

Participanţii care s-au înregistrat conform Sectiunilor 5 si 6 vor intra în tragerea la sorţi pentru acordarea premiilor specificate la Sectiunea 7. Extragerea se va face dintre toţi participanţii inscrisi la campanie pe perioada campaniei.

Tragerea la sorti se va efectua in sistem electronic, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea campaniei promotionale si va fi autentificata de un notar public, dupa cum urmeaza:

In data de 03 iunie 2013,
Pentru fiecare dintre premii, se vor extrage cate un castigator si cate 4 rezerve din totalul inscrierilor valide inregistrate in perioada 15 aprilie 2013 (ora 00:00:00) – 31 mai 2013 (ora 23:59:00).
La tragerea la sorti vor fi extrase in total 20 persoane, dintre care primele patru persoane extrase sunt considerate castigatoare iar restul constituie rezerve, in cazul in care primii patru extrasi nu intrunesc conditiile de validare (4 castigatori si 16 rezerve).

In cazul in care persoanele desemnate castigatoare nu indeplinesc conditiile de validare, premiul va fi repartizat unei rezerve, in ordinea extragerilor. In cazul in care nici rezervele nu vor indeplini conditiile de validare, premiile ramase nevalidate, nu se vor acorda.

Nici un participant nu va putea fi validat pentru mai mult de 1 (un) premiu.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei promotionale vor fi anuntati prin telefon sau e-mail, la numarul sau adresa de e-mail indicate de acestia in formularul de inscriere, pana cel tarziu in data de 12 iunie 2013. De asemenea, rezultatele tragerii la sorti vor fi afisate pe website-ul www.beko-InnovaChef.ro/concurs , pana cel tarziu la data de 17 iunie 2013. .

Premiile nu sunt transmisibile si nu se pot amana pentru alta data, decat aceea din acest regulament. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu sau daca acesta refuza semnarea procesului-verbal de atribuire a premiului (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Livrarea premiilor catre castigatori se realizeaza in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data publicarii pe websiteul www.beko-InnovaChef.ro/concurs a rezultatelor tragerii la sorti.

SECTIUNEA 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câştigătorul premiului 1 nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani, nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor acordate sau inlocuirea acestora cu alte produse.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta campanie, mai exact prin completarea formularului on-line de inscriere de pe website-ul www.beko-InnovaChef.ro , se prezumă luarea la cunoştinţa a regulamentului şi consimţământul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul campaniei, în conformitate cu legea 677/2001.

S.C. ARCTIC S.A. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 15155 la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente si de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată de catre solicitant, trimisă pe adresa Organizatorului, România, Bucureşti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 3, etaj 4, o dată pe an, în mod gratuit, organizatorul va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; (iii) realizarea notificarii către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, operatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a caror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

3. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment. în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale:
- pentru toţi participanţii la campanie: nume şi prenume din actul de identitate, varsta, adresa e-mail, localitatea în care domiciliază, telefon mobil sau fix; acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege;
- pentru câştigători: nume şi prenume din actul de identitate, varsta, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, domiciliul potrivit actului de identitate, codul IBAN si banca la care este deschis contul, in cazul in care castigatorii premiilor 2, 3 si 4 opteaza pentru virarea premiilor in sume de bani. Scopurile constituirii bazei de date sunt: transmiterea sau virarea premiilor caştigatorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor campaniei promoţionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de date a organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (postă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfaşurate în viitor de către Organizator. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi. Prin înscrierea la aceasta Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de reşedinţă să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. La cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată organizatorului, Bucureşti, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 10A, cladirea Conect 3, etaj 4 o dată pe an, în mod gratuit, organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Arctic S.A. va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC Arctic SA este înregistrată la ANSPDCP cu numărul de notificare 15155.
Prin inscrierea la prezenta campanie promotionala, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi validati caştigatori, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului. Pentru alte date cu caracter personal decat cele prevazute prin prezentul Regulament , Organizatorul va solicita persoanei vizate consimtamantul liber pe care aceasta si-l poate retrage in orice moment, fara sa sufere prejudicii si fara a cere un alt beneficiu material.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura în legatura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusiva a castigatorilor.

Organizatorul se obliga sa vireze impozitul pentru fiecare premiu oferit:

Impozitul pe venit pentru premiile mentionate la Sectiunea 7

Nr. crt.

Premiu

Nume Concurs
Valoare neta premiu

Impozit
1
Premiu 1
Momente speciale cu Beko
4,200
704
2
Premiu 2
Momente speciale cu Beko
300
0
3
Premiu 3
Momente speciale cu Beko
300
0
4
Premiu 4
Momente speciale cu Beko
300
0


SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@arctic.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data afisarii pe web site-ul www.beko-InnovaChef.ro. a rezultatelor finale ale tragerii la sorti si validarii castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

SECTIUNEA 14 . REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei promotionale, prin accesarea paginii web a campaniei www.beko-InnovaChef.ro/concurs/regulament.

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe pagina de web www.beko-InnovaChef.ro , cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

SECTIUNEA 15 . DIVERSE

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei promotionale. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despagubiri sau plăţi. Organizatorul îşi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificari site-ului în respectul acestui regulament fără să anunţe participanţii la concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale. In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prezentul Regulament se autentifică în 4 (patru) exemplare.

Arctic SA si site-ul www.beko-InnovaChef.ro isi rezerva dreptul de a modera, edita si/sau elimina orice comentariu sau material postat pe pagina noastra in cazul in care acesta nu respecta urmatoarele:

- foloseste un limbaj vulgar, ofensator, amenintator, interpretativ, inselator la adresa Arctic SA sau a altor utilizatori
- incalca drepturile celorlalti, drepturi de autor sau alte legislatii in vigoare
- incarca link-uri sau alte materiale care pot contine virusi sau fisiere corupte
- contine recomandari in scopul vanzarii de produse, publicitate sau promovarea unor concursuri

Regulament emis de S.C. ARCTIC S.A.
Prin imputernicit S.C. Direct Call Center
Intocmit - Eugen Kovacs